ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

11 Ιανουαρίου 2023
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2023-01/%CE%A6%CE%A9%CE%A3.jpg?itok=wMWlArNJ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Με την υπ’ αριθμ. 2343/2022 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε αίτηση ακύρωσης ανταγωνιστή, κάνοντας δεκτή την παρέμβαση εντολέα μου, και επικύρωσε τη νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 184,185,186,187/2021 απόφασης της πρώην ΑΕΠΠ. Το Δικαστήριο δέχθηκε μεταξύ άλλων ότι η μείωση της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών με μονομερή δήλωση του ανταγωνιστή συνιστά ανεπίτρεπτη εκ των υστέρων τροποποίηση της προσφοράς του και συνιστά λόγο απόρριψης, κατ' αποδοχή σχετικών ισχυρισμών μου.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι “Επειδή, με την 53863/03-12-2020 υπεύθυνη δήλωσή της προς την αναθέτουσα αρχή η αιτούσα δήλωσε ότι "Εξαιτίας αφενός της κατάστασης και των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην Παγκόσμια κοινότητα εν μέσω Πανδημίας του covid -19 λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην παραγωγή αλλά και την διακίνηση των προϊόντων, οι οποίες δεν επιτρέπουν στις εταιρείες την άμεση εισαγωγή των υλικών και αφετέρου της υπευθυνότητας που μας χαρακτηρίζει ως εταιρεία, σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρεία μας αναφορικά με το είδος 6 γάντια εξεταστικά νιτριλίου και προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε των Υποχρεώσεων μας, δυνάμεθα να συνεχίσουμε στον διαγωνισμό με την ποσότητα των 25.000.000 τεμαχίων". Με τη δήλωση, όμως, αυτή, η αιτούσα μετέβαλε ανεπίτρεπτα την αρχική της προσφορά ως προς την ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, γνωστοποιώντας ότι μπορεί να συνεχίσει στον διαγωνισμό για την ποσότητα των 25.000.000 τεμαχίων (αντί της αρχικά προσφερθείσας των 50.000.000 τεμαχίων), στην οποία και μόνο μπορεί να ανταποκριθεί, λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Συνεπώς, με νόμιμη αιτιολογία έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη απόφαση της Α.Ε.Π.Π. η σχετική αιτίαση των προδικαστικών προσφυγών, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Εξάλλου, η ακύρωση της πληττόμενης 54073/3.12.2020 απόφασης της αναθέτουσας αρχής για τον επιπλέον λόγο της μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας δεν καθιστά την αιτιολογία της Α.Ε.Π.Π. αντιφατική, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα".