ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

19 Σεπτεμβρίου 2022
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2022-09/%CE%A6%CE%A9%CE%A3.jpg?itok=1Owo7qh7

Με την υπ’ αριθμ. Α111/2022 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Πατρών δέχθηκε αίτηση ακύρωσης εντολέα μου, ακυρώνοντας ως μη νόμιμη την αποδοχή προσφοράς ανταγωνιστή. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η παράλειψη απόδειξης ρητά αξιούμενης τεχνικής προδιαγραφής δεν μπορεί να θεραπευθεί επ' ευκαιρία άσκησης ένστασης, πολλώ δε μάλλον κατ' επίκληση αμετάφραστων και ανεπικύρωτων εγγράφων, κατ' αποδοχή σχετικών ισχυρισμών μου.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι “Επειδή, στην τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντος, σε ό,τι αφορά τον θερμαντήρα νερού (boiler), τριπλής ενεργείας, χωρητικότητος 500 lt, ουδέν διαλαμβάνεται περί της προαναφερθείσης απαιτουμένης τεχνικής προδιαγραφής, ήτοι, εάν ο εν λόγω θερμαντήρας διαθέτει πυκνότητα 40kg/m³. Με την ένσταση που άσκησε ο παρεμβαίνων κατά της υπ’ αριθ.43912/16.9.2020 αποφάσεως του Διοικητού της Διοικήσεως της 6ης Υγειονομικής Περιφερείας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που ανεφέρθη στη σκέψη 2 της παρούσης, προσεκόμισε, παράλληλα, τεχνικό φυλλάδιο για τις προδιαγραφές του εν λόγω θερμαντήρα συντεταγμένο στην ιταλική γλώσσα, και μη συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική, στο οποίο αναφέρεται ότι ο προσφερόμενος θερμαντήρας νερού διαθέτει, πράγματι, την απαιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή (πυκνότητα 40kg/m³). Εφόσον, όμως, στην τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντος δεν ανεφέρετο, εξ αρχής, ότι ο υπ’ αυτού προσφερόμενος θερμαντήρας νερού καλύπτει τη συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή, η προσφορά του ήταν απορριπτέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του όρου 2.4.6.της διακηρύξεως του επιδίκου διαγωνισμού. Περαιτέρω, το τεχνικό φυλλάδιο που υπέβαλε ο παρεμβαίνων με την ένστασή του και με το οποίο επεχείρησε να καλύψει την ως άνω ουσιώδη έλλειψη της τεχνικής προσφοράς του, αποδεικνύοντας ότι ο προσφερόμενος θερμαντήρας διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή, δεν ηδύνατο, εν πάση περιπτώσει, να ληφθεί υπ’ όψιν από την Αναθέτουσα Αρχή, διότι δεν είχε συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, ούτε, άλλωστε, συνοδεύετο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του όρου 2.1.4 της διακηρύξεως. Εξ άλλου, το εν λόγω τεχνικό φυλλάδιο, ανεξαρτήτως του ότι δεν υπεβλήθη, ως έδει, με τη τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντος, είχε, επιπλέον, συνταχθεί στην ιταλική και όχι στην αγγλική γλώσσα, ως απαιτείται από την ανωτέρω διάταξη της διακηρύξεως του επιδίκου διαγωνισμού, προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσκομιδή του άνευ επίσημης μεταφράσεως".