ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

9 Ιουνίου 2022
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/%CE%A6%CE%A9%CE%A3.jpg?itok=XpZYN1lG

Με την υπ’ αριθμ. 1123/2022 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε αίτηση ακύρωσης ανταγωνιστή, κάνοντας δεκτή την παρέμβαση εντολέα μου, και επικύρωσε τη νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 289/2022 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών δεν υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την αποστολή σχετικής πρόσκλησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Κρίθηκε ακόμη ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται να αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, η συνδρομή των οποίων απαιτείται στο πλαίσιο του διαγωνισμού, κατ' αποδοχή σχετικών ισχυρισμών μου.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι “Επειδή η αιτούσα προβάλλει, επαναλαμβάνοντας το σχετικό λόγο της προδικαστικής της προσφυγής, ότι η παρεμβαίνουσα κατά παράβαση του άρθρου 105 παρ.3 δεν έχει υποβάλει δήλωση οψιγενών μεταβολών που αφορούν εξηγήσεις που πρέπει να δώσει σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους. Με την προσβαλλόμενη απόφαση της ΑΕΠΠ ο λόγος αυτός απορρίφθηκε ως αβάσιμος με την αιτιολογία ότι ως προϋπόθεση για την υποβολή της ως άνω δήλωσης τίθεται, μεταξύ άλλων και η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος δεν είχε ολοκληρωθεί για το συγκεκριμένο είδος. Η αιτιολογία αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης είναι νόμιμη και επαρκής. Και τούτο διότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών υποβάλλεται αφού ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης, ήτοι προϋποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συντρέξει. Είναι δε απορριπτέος ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ερειδόμενος ο αντίθετος λόγος ακύρωσης όπως βασίμως προβάλλουν οι καθών και η παρεμβαίνουσα με τα νομίμως κατατεθέντα υπομνήματά τους και την έκθεση των απόψεων. Αλυσιτελώς δε επικαλείται η αιτούσα εξηγήσεις που πρέπει να δώσει η παρεμβαίνουσα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους, καθώς αυτές δε σχετίζονται με το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών, άλλως ανεπικαίρως καθότι αφορούν προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας".