ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

19 Σεπτεμβρίου 2022
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2022-09/%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91.jpg?itok=m8u1xh68

Με την υπ’ αριθμ. A863/2022 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών έκανε δεκτή προσφυγή εντολέα μου και υποχρέωσε δήμο να επιστρέψει εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα διάφορα ποσά που καταβλήθηκαν από τον εντολέα μου ως δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Η υποχρέωση επιστροφής θεμελιώθηκε στην διαπιστωμένη με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παρανομία της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου, με την οποία καθορίστηκαν το πρώτον τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, κατ' αποδοχή σχετικών ισχυρισμών μου.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι “Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνει ειδικότερα υπόψη ότι με τη 1892/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η 720/7-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ...., κατ’ εφαρμογή της οποίας χώρησε ο καταλογισμός των ένδικων τελών. Από την ανωτέρω δε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πηγάζει δεδικασμένο (κατ’ άρθρο 5 παρ. 4 του Κ.Δ.Δ. και 50 παρ. 1 και 5 του π.δ. 18/ 1989), όσον αφορά την ακύρωση, λόγω ανυποστάτου, της προαναφερόμενης κανονιστικής απόφασης. Ως εκ τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι επίδικες εγγραφές των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε βάρος της προσφεύγουσας για τα ως άνω ακίνητά της, οι οποίες στηρίζονται στην προρρηθείσα κανονιστική απόφαση, απώλεσαν το νόμιμο έρεισμά τους και παρίστανται μη νόμιμες, η δε προσφεύγουσα κατέβαλε αχρεωστήτως τα οικεία δημοτικά τέλη, τα οποία εισπράχθηκαν μέσω των προαναφερόμενων εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (σχ. οι προσκομιζόμενες αποδείξεις πληρωμής των εν λόγω λογαριασμών). Συνεπώς, μη νομίμως απορρίφθηκε σιωπηρώς από τον καθ’ ου Δήμο η 130207/4-11-2016 αίτηση της προσφεύγουσας, για την επιστροφή των ως άνω αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, χρονικής περιόδου από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του έτους 2016, και πρέπει η τεκμαιρόμενη αυτή σιωπηρή απόρριψη να ακυρωθεί και να διαταχθεί η επιστροφή στην προσφεύγουσα του ποσού που αντιστοιχεί στα, κατά τα ανωτέρω, αχρεωστήτως καταβληθέντα δημοτικά τέλη, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό –μη αμφισβητούμενο από τον καθ’ ου Δήμο- ποσό των 10.632,74 ευρώ (ήτοι, ποσό 9.500,08 ευρώ για το ακίνητο στην τοπική κοινότητα ... + ποσό 1.132,66 ευρώ για το ακίνητο στο ...), νομιμοτόκως από την άσκηση της 130207/4-11-2016 αίτησής της προς τον καθ’ ου Δήμο, με την οποία υποβλήθηκε το πρώτον το οικείο αίτημα επιστροφής (ΔΕφΑθ 1629/2022), σύμφωνα με το εφαρμοστέο εν προκειμένω (βλ. άρθρο 276 παρ. 3 του ν. 3463/2006, Α΄ 114, πρβλ. ΣτΕ 1527/2018), άρθρο 53 παρ. 2 και 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)".