ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

12 Οκτωβρίου 2022
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2022-10/%CE%9C%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A3.jpg?itok=Ai-ICge4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. Α258/2022 απόφαση του το Διοικητικό Εφετείο Πατρών δέχθηκε την προσφυγή εντολέα μου, ακυρώνοντας πρωτόκολλο παραλαβής που εγκρίθηκε με απόφαση δημοτικού συμβουλίου ΟΤΑ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η παρεμβολή τρίτου οργάνου, διαφορετικού από την μόνη αρμόδια επιτροπή παραλαβής, κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία που προηγείται της έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής, με το οποίο τελικά καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης που λαμβάνει ο ανάδοχος λόγω διάλυσης της εργολαβίας, συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου και το σχετικό πρωτόκολλο είναι ακυρωτέο, κατ' αποδοχή σχετικού ισχυρισμού μου.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι "Επειδή, η Επιτροπή Παραλαβής των Ο.Τ.Α., η οποία είναι συλλογικό όργανο, συνιστώμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον κρίσιμο χρόνο διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3669/2008 ως το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την υποβολή πρότασης, περί της καταβλητέας στον ανάδοχο αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στο συντασσόμενο από την Επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής του έργου και, σύμφωνα με τη διαγραφόμενη από τις ίδιες διατάξεις διαδικασία, απευθύνεται προς την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό της αποζημίωσης, που λαμβάνει χώρα κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. Εν προκειμένω, η Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο ....) στην εγκριτική του πρωτοκόλλου 235/2016 απόφασή της ενσωμάτωσε αυτούσια τόσο το από 28.7.2016 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής όσο και το από 19.9.2016 υπόμνημα του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου ...) και, τελικώς, ενέκρινε την προταθείσα από τον εν λόγω Προϊστάμενο αποζημίωση, απλώς με παραπομπή στο υπόμνημά του, στο οποίο και στήριξε αποκλειστικώς την κρίση της. Όμως, ούτε από την ειδικώς οριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3669/2008 διαδικασία για την υποβολή πρότασης επί της επίμαχης αποζημίωσης, αλλ’ ούτε από άλλη διάταξη προβλέπεται αρμοδιότητα του ανωτέρω Προϊσταμένου προς εκφορά οικείας γνώμης ή πρότασης. Άλλωστε, η Προϊσταμένη Αρχή δεν επιτρεπόταν, οικειοθελώς, να λάβει υπόψη της την γνώμη του συγκεκριμένου οργάνου, το οποίο αποτελεί τρίτο, σε σχέση με την εφαρμοστέα διαδικασία, όργανο, μη ευρίσκουσας, στην κρινόμενη περίπτωση, πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην 6η σκέψη. Με τα δεδομένα αυτά, η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που έχει ταχθεί για την έκδοσή της και παρίσταται, ως εκ τούτου, νομικώς πλημμελής, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της προσφυγής, της οποίας η κατά τα λοιπά έρευνα παρέλκει".