ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

19 Σεπτεμβρίου 2022
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2022-09/%CE%9C%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A3.jpg?itok=DlxjTe83

Με την υπ’ αριθμ. 1394/2022 απόφαση του το Έβδομο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δέχθηκε την προσφυγή εντολέα μου, ανακαλώντας την υπ' αριθμ. 518/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι η παράλειψη απάντησης πεδίου του ΕΕΕΣ που αφορά σε υποχρεωτικό λόγο αποκλεισμού δεν μπορεί να θεραπευθεί κατ' άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του ν. 4782/2021, κατ' αποδοχή σχετικών ισχυρισμών μου.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι "η αναθέτουσα Αρχή δεν είχε τη διακριτική ευχέρεια να καλέσει την ανωτέρω διαγωνιζόμενη αρχική προσωρινή μειοδότρια εταιρεία (... Α.Τ.Ε.) να συμπληρώσει (αναπληρώσει) το ανωτέρω ελλείπον πεδίο - ερώτημα του ΕΕΕΣ το πρώτον μετά την υποβολή της προσφοράς της, καθώς τούτο θα συνιστούσε παροχή δυνατότητας να υποβάλει αυτή ουσιώδες στοιχείο (δικαιολογητικό) της προσφοράς της, απαιτούμενο επί ποινή αποκλεισμού από τα άρθρα 79, 91 και 93 του ν. 4412/2016 αλλά και 23 και 24 της διακήρυξης (βλ. σκέψη 6), μετά την υποβολή της προσφοράς και όχι επιτρεπόμενη κλήση προς συμπλήρωση ή αποσαφήνιση ή ολοκλήρωση ή τεκμηρίωση υποβληθέντος ήδη με την προσφορά της εγγράφου (δικαιολογητικού) ή των σχετικών πληροφοριών. Τούτο διότι τυχόν κλήση της ανωτέρω διαγωνιζόμενης εταιρείας να συμπληρώσει το ανωτέρω πεδίο - δήλωση του ΕΕΕΣ, που έμεινε κενό, με συνέπεια να μην προκύπτει ότι αυτή δεν εμπίπτει στον προβλεπόμενο από την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 περί ονομαστικοποίησης μετοχών αλλά και από τη διακήρυξη υποχρεωτικό λόγο αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό, θα συνιστούσε θεραπεία της κατ’ άρθρα 79, 91 και 93 του ν. 4412/2016 (βλ. σκέψεις 3 και 4) αλλά και 23 και 24 της διακήρυξης (βλ. σκέψη 6) επί ποινή απαραδέκτου (αποκλεισμού) υποχρέωσής της να υποβάλει με την προσφορά της ως δικαιολογητικό συμμετοχής το ΕΕΕΣ, κατά το μέρος που αυτό αφορά στον ανωτέρω λόγο αποκλεισμού, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την καταρχήν απαράδεκτη προσφορά της παραδεκτή, κατά παράβαση των ρητώς προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016 αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαγωνιζομένων. Αντιθέτως, η αναθέτουσα Αρχή ήταν υποχρεωμένη να απορρίψει την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, λόγω μη υποβολής προβλεπόμενου από τον νόμο και τη διακήρυξη (βλ. ανωτέρω) δικαιολογητικού συμμετοχής, ήτοι του οικείου ΕΕΕΣ, κατά το μέρος που αυτό αφορά στον ανωτέρω λόγο αποκλεισμού, δεδομένου και του ότι δεν αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς της ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό της ο ανωτέρω υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού".