ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1 Μαρτίου 2022
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2022-03/%CE%9C%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A3.jpg?itok=tOGQ-xFT

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Με την υπ’ αριθμ. Α5/2022 απόφαση του το Διοικητικό Εφετείο Πατρών δέχθηκε την παρέμβαση εντολέα μου, δεύτερου σε σειρά μειοδοσίας, και επικύρωσε την απόρριψη της προσφοράς του πρώτου σε σειρά μειοδοσίας και προσωρινού αναδόχου, η οποία έλαβε χώρα με την υπ' αριθμ. 1204/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ. Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι απαραδέκτως προβάλλονται από τον ανταγωνιστή ισχυρισμοί περί έλλειψης έννομου συμφέροντος του παρεμβαίνοντα να προβάλλει αιτιάσεις κατά της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, βασιζόμενοι στη σκέψη ότι ο παρεμβαίνων δεν παρέτεινε νόμιμα την προσφορά του, άρα κατέστη τρίτος σε σχέση με το διαγωνισμό. Το Δικαστήριο έκρινε ότι κατ' αυτό τον τρόπο διευρύνεται ανεπίτρεπτα το αντικείμενο της δίκης, κατ’ αποδοχή σχετικών ισχυρισμών που είχα προβάλει.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι "Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα, επαναφέροντας τον ως άνω προβληθέντα με την παρέμβασή της ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. λόγο, προβάλλει ότι η ανωτέρω κρίση της Α.Ε.Π.Π. είναι εσφαλμένη. Ειδικότερα, προβάλλει ότι το ζήτημα που έθεσε με την παρέμβασή της δεν άπτεται της απόρριψης ή μη της (μη υφισταμένης πλέον) προσφοράς της προσφεύγουσας, αλλά συνίσταται στην έλλειψη εννόμου συμφέροντός της να επιδιώξει, στρεφόμενη κατά του αναδόχου, την προς αυτήν κατακύρωση ενός διαγωνισμού, στον οποίο, οικεία βουλήσει, έπαυσε να συμμετέχει και, επομένως, δεν επέρχεται διεύρυνση του αντικειμένου της διαφοράς, όπως αυτό προσδιορίσθηκε κατά την ενδικοφανή διαδικασία. Περαιτέρω, προβάλει ότι το έννομο συμφέρον εξετάζεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να ενδιαφέρει αν οι λόγοι έλλειψής του εξετάστηκαν από την αναθέτουσα αρχή, η δε διαπίστωση έλλειψής του δεν συνιστά χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος υποψηφίου, αλλά διαπίστωση της έλλειψης προϋπόθεσης του παραδεκτού της προσφυγής. Ο λόγος, όμως, αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 5 της παρούσας, με την παρέμβαση που άσκησε η αιτούσα ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., αντικρούοντας την εναντίον της ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή, μπορούσε να προβάλει ισχυρισμούς μόνον υπέρ του κύρους της προσβληθείσας με την προσφυγή αυτή πράξης της αναθέτουσας αρχής, ήτοι προς διατήρηση της ισχύος του μέρους αυτής με το οποίο είχε γίνει αποδεκτή η προσφορά της, όχι όμως και ισχυρισμούς σχετικά με μη αποδοθείσες από την αναθέτουσα αρχή πλημμέλειες της προσφοράς της συνυποψήφιας εταιρείας, η νομιμότητα της οποίας, δεν κρινόταν εν προκειμένω και μάλιστα, για πλημμέλειες που δεν ταυτίζονται με εκείνη για την οποία κρίθηκε, κατά τα ως άνω, απορριπτέα η δική της προσφορά. Δεδομένου δε, ότι η αιτούσα δεν άσκησε προδικαστική προσφυγή κατά της 1204/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όσον αφορά την αποδοχή με αυτήν της προσφοράς της ήδη παρεμβαίνουσας, τυχόν εξέταση επί της ουσίας των προβληθέντων από την ήδη αιτούσα, με την παρέμβασή της ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., αιτιάσεων κατά της προσφοράς της ήδη παρεμβαίνουσας, θα συνιστούσε επί της ουσίας διεύρυνση του αντικειμένου της διαφοράς που ήχθη ενώπιον της Αρχής αυτής. Συνεπώς, νομίμως οι αιτιάσεις αυτές της αιτούσας δεν οδήγησαν σε απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της ήδη παρεμβαίνουσας, αλλά στην απόρριψη της ασκηθείσας παρέμβασης της αιτούσας, ανεξαρτήτως των σχετικών αιτιολογιών της προσβαλλόμενης απόφασης της Α.Ε.Π.Π."