ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

11 Απριλίου 2022
https://content.web-bunch.com/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/%CE%94%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%20%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%91.jpg?itok=bCkA9nkO

ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. Α200/2022 απόφαση του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών δέχθηκε την προσφυγή εντολέα μου, διατάσσοντας την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που είχε επιβληθεί επί ακινήτου πριν είκοσι οκτώ (28) έτη. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διοίκηση υπερέβη τον εύλογο χρόνο για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης επιβάλλοντας ένα υπέρμετρο βάρος στην ιδιοκτησία του εντολέα μου, το οποίο έπρεπε να αρθεί.

 

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι " με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο λαμβάνει, καταρχάς, υπόψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, από την ημερομηνία κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου των προσφευγόντων, τμήμα του οποίου χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος με το από 05.05.1992 Π.Δ. (Δ΄ 527/02.06.1992), έως την ημερομηνία υποβολής στη Διοίκηση των αιτήσεών τους για την άρση αυτής (25.02.2020) παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον των είκοσι οκτώ (28) ετών, χωρίς η Διοίκηση να προβεί στη συντέλεση της απαλλοτρίωσης στο ένδικο ακίνητο με την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης και χωρίς να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της απαλλοτρίωσης .... η ένδικη ρυμοτομική απαλλοτρίωση αποτελεί νομικό και οικονομικό βάρος της ανωτέρω ιδιοκτησίας, αντίθετο προς την συνταγματική της προστασία, η δε άρση της απαλλοτρίωσης, μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τους προσφεύγοντες, ήταν, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, υποχρεωτική για την Διοίκηση."